Kalkulator dla wyznaczników 4x4

Kalkulator online Determinant 4x4

Kalkulator online oblicza wartość wyznacznika macierzy 4x4 z wykorzystaniem rozwinięcia Laplace'a o wiersz lub kolumnę.

Determinant 4x4

det A= | a11a12a13a14 a21a22a23a24 a31a32a33a34 a41a42a43a44 |

Wprowadzanie współczynników wyznacznika

a11=
a12=
a13=
a14=
a21=
a22=
a23=
a24=
a31=
a32=
a33=
a34=
a41=
a42=
a43=
a44=

Obliczenia z wykorzystaniem ewolucji Laplace'a

Rozwinięcie Laplace'a jest ogólną metodą obliczania wyznacznika. Kalkulator rozwija wyznacznik albo według wiersza albo według kolumny. Wiersz lub kolumna mogą być wybrane i są oznaczone strzałką.

Obliczenia metodą Gaussa

Uwaga: Jeśli współczynniki wiodące są zerowe, to przed użyciem należy odpowiednio zamienić kolumny lub wiersze, aby możliwe było dzielenie przez współczynnik wiodący.

Twierdzenie o rozwoju Laplaciana

Twierdzenie rozwinięcia Laplace'a podaje metodę obliczania wyznacznika, w której wyznacznik jest rozwijany według wiersza lub kolumny. W procesie tym wymiar jest zmniejszany i może być zmniejszany krok po kroku coraz dalej, aż stanie się skalarem.

det A= i = 1 n -1 i + j a i j det A i j ( Rozwój według j-tej kolumny )

det A= j = 1 n -1 i + j a i j det A i j ( Rozwój po i-tym rzędzie )

gdzie Aij jest podmacierzą A, która powstaje po usunięciu wiersza i i kolumny j.

Przykład rozwinięcia Laplace'a z wykorzystaniem macierzy 3x3 po pierwszym rzędzie

det A= | a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 |

Pierwszym elementem jest czynnik a11 oraz subdeterminanta dana przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a11 | a22a23 a32a33 |

Drugim elementem jest czynnik a12 oraz subdeterminanta dana przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a12 | a21a23 a31a33 |

Trzecim elementem jest czynnik a13 oraz subdeterminanta dana przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a13 | a21a22 a31a32 |

Mając trzy elementy, wyznacznik można wyrazić jako sumę wyznaczników 2x2.

det A= | a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | = a11 | a22a23 a32a33 | - a12 | a21a23 a31a33 | + a13 | a21a22 a31a32 |

Należy koniecznie zwrócić uwagę na to, że znak elementów występuje naprzemiennie.

| +-+ -+- +-+ |

Metoda gaussowska

Algorytm gaussowski opiera się na równoważnych przekształceniach macierzy. Przekształcenia: Zamiana wierszy, mnożenie wierszy przez niezerowe czynniki oraz dodawanie wielokrotności jednego wiersza z drugim przekształcają macierz do postaci schodkowej. Jeśli macierz ma postać diagonalną i wszystkie elementy głównej przekątnej mają wartość 1, to prefaktorem jest wartość wyznacznika.

det A= | a11a12a1n aj1aj2ajn an1an2ann | =λ | 1a12a1n 01ajn 001 | =λdet A'=λ

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Kalkulator wyznaczników dla macierzy 2x2 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 3x3 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 5x5 Kalkulator wyznaczników dla macierzy NxN Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera

Gradient

Kalkulator gradientu