Kalkulator dla wyznaczników 5x5

Online kalkulator wyznacznika 5x5

Kalkulator online oblicza wartość wyznacznika macierzy 5x5 przy użyciu rozszerzenia Laplace'a przez wiersz lub kolumnę.

Determinant 5x5

det A= | a11a12a13a14a15 a21a22a23a24a25 a31a32a33a34a35 a41a42a43a44a45 a51a52a53a54a55 |

Wprowadzanie współczynników wyznacznika

a11=
a12=
a13=
a14=
a15=
a21=
a22=
a23=
a24=
a25=
a31=
a32=
a33=
a34=
a35=
a41=
a42=
a43=
a44=
a45=
a51=
a52=
a53=
a54=
a55=

Obliczenia z wykorzystaniem ewolucji Laplace'a

Rozwinięcie Laplace'a to ogólna metoda obliczania wyznacznika. Kalkulator rozwija wyznacznik według wiersza lub kolumny. Wiersz lub kolumnę można wybrać i są one oznaczone strzałką.

Obliczenia metodą Gaussa

Uwaga:

Jeśli współczynniki wiodące wynoszą zero, kolumny lub wiersze muszą zostać odpowiednio zamienione przed użyciem, aby możliwe było dzielenie przez współczynnik wiodący.

Twierdzenie o rozwinięciu Laplaciana

Twierdzenie Laplace'a o rozwinięciu daje metodę obliczania wyznacznika, w której wyznacznik jest rozwijany według wiersza lub kolumny. W procesie tym wymiar jest redukowany i może być redukowany krok po kroku, aż stanie się skalarem.

det A= i = 1 n -1 i + j a i j det A i j ( Rozwój zgodnie z j-tą kolumną )

det A= j = 1 n -1 i + j a i j det A i j ( Rozwój po i-tym wierszu )

gdzie Aij to podtarcza macierzy A, która powstaje po usunięciu wiersza i i kolumny j.

Przykład rozwinięcia Laplace'a przy użyciu macierzy 3x3 po pierwszym wierszu

det A= | a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 |

Pierwszym elementem jest czynnik a11 i subwyznacznik podany przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a11 | a22a23 a32a33 |

Drugim elementem jest czynnik a12 i subwyznacznik podany przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a12 | a21a23 a31a33 |

Trzecim elementem jest czynnik a13 i subwyznacznik podany przez elementy zaznaczone na zielono.

| a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | => a13 | a21a22 a31a32 |

Z trzema elementami, wyznacznik może być wyrażony jako suma wyznaczników 2x2.

det A= | a11a12a13 a21a22a23 a31a32a33 | = a11 | a22a23 a32a33 | - a12 | a21a23 a31a33 | + a13 | a21a22 a31a32 |

Należy zauważyć, że znak elementów zmienia się.

| +-+ -+- +-+ |

Metoda gaussowska

Metoda Gaussa jest używana do przekształcenia wyznacznika tak, aby elementy dolnej macierzy trójkątnej stały się zerami. Wykorzystywane są do tego reguły współczynnika wiersza i dodawania wierszy. Dodanie wierszy nie zmienia wartości wyznacznika. Czynniki wiersza muszą być traktowane jako mnożniki przed wyznacznikiem. Jeśli wyznacznik ma postać trójkątną, a elementy głównej przekątnej są równe jeden, to czynnik przed wyznacznikiem odpowiada wartości samego wyznacznika.

det A= | a11a12a1n aj1aj2ajn an1an2ann | =λ | 1a12a1n 01ajn 001 | =λdet A'=λ

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Kalkulator wyznaczników dla macierzy 2x2 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 3x3 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 4x4 Kalkulator wyznaczników dla macierzy NxN Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera

Gradient

Kalkulator gradientu